Våra öppettider

Mån - Tor09:00 - 15:00
Fredag09:00 - 12:00
LördagStängt
SöndagStängt

Rådfråga oss

08-583 510 54

Kundtjänst

Hitta till oss

Vi finns i Järfälla, ca 2 mil från Stockholm. Se karta och vägbeskrivning.
Hur gör man? Isodrän

Källarväggiso1.jpg -  information / monteringsanvisning

Nästan alla källare som byggts före senare delen av 1980-talet är utförda så att fukt från marken vandrar in i grundkonstruktioner och lokaler, så kallad inåtriktad fuktvandring.

En varm och torr källaryttervägg kräver ett komplett fuktskydd innehållande dränering, kapillärbrytning och värmeisolering.

Dränering behövs för att leda ner överskottsvatten från marken till dräneringsledningen.

Kapillärbrytning är nödvändig för att hindra den fukt som alltid finns i jorden utanför källarväggen att sugas in i väggen.

Värmeisolering utvändigt är ett krav för att uppnå en varm källaryttervägg. Genom att väggen blir varm får man en effektiv uttorkning av den fukt som orsakat eventuella fuktskador och den skapar också förutsättningen för en kontinuerlig uttorkning av den fukt som i framtiden tillförs väggen. En varm och torr vägg ger också ett torrare inomhusklimat, en jämnare temperatur och lägre uppvärmningskostnader.

Med ISODRÄN®-skivan får du dessa tre nödvändiga egenskaper i en och samma produkt. Det betyder ENKEL MONTERING och LÅGA KOSTNADER.

Skivan måste dock alltid skyddas av en filterduk som hindrar igensättning av skivan och därmed en försämrad dräneringsfunktion. Då ISODRÄN®-skivan skyddas av filterduken kan man återfylla med uppschaktade massor, med största stenstorlek 100 mm mot filterduken. För att underlätta och påskynda uttorkningen av källarväggar ska alla slags täta skikt utanpå väggar undvikas då dessa fördröjer eller hindrar uttorkningen. Tack vare ISODRÄN®-skivans öppna struktur underlättas uttorkningen maximalt.

 

Golv/Platta på mark - information / monteringsanvisning

iso2.jpgMånga fuktskador har drabbat alla slags husgrunder och därmed skapat begreppet sjuka hus. Orsaken var och är tyvärr fortfarande att byggnadstekniken varit olämplig. Fuktskydd av betongplattor sker på samma sätt som fuktskydd av källarväggar. Kraven är lika, Dränering, Kapillärbrytning och utvändig Värmeisolering. Dräneringsfunktionen ser till att underifrån kommande grundvatten leds bort till dräneringsledningen. Kapillärbrytning krävs för att hindra fuktuppsugning från marken till betongplattan. Värmeisoleringen bör dimensioneras så att temperaturen i betong-plattan är minst 4,5°C högre än i underliggande mark. Den högre temperaturen är nödvändig för att hålla fukthalten i betongplattan på så låg nivå att man fritt kan välja ytskikt på golv utan risk för fuktskador. ISODRÄN®-skivan ger en optimal ångtrycksutjämning och därmed extra fuktsäkerhet samt vid behov möjlighet till fukt- och radonventilation med fläkt. Med sina fem funktioner är ISODRÄN®-skivan det självklara valet för att erhålla torra golv.

OBS! Vid isolering av golv på mark är det mycket viktigt att rådgöra med leverantören så att rätt hårdhet och tjocklek erhålles.

 

Takterrasseriso3.jpg - information / monteringsanvisning

Dessa konstruktioner kan och har vållat stora problem med läckage, fukt- och korrosionsskador. Med ISODRÄN®-skivan blir konstruktionerna torra, enkla och säkra till låg kostnad.

Betongbjälklag ska dräneras. Dräneringsskiktet placeras direkt ovanpå tätskiktet för att undvika vattentryck som kan orsaka stora skador även vid små sprickor på tätskiktet. Genom att använda ISODRÄN®-skivan som dräneringsskikt direkt på tätskiktet elimineras risken för vattentryck. Skivans låga vikt 19-55 kg/m³, minskar belastningen på bjälklaget med ca 120-180 kg/m² jämfört med grus. ISODRÄN®-skivans goda värmeisolerings- förmåga tillför betongbjälklaget en rad andra fördelar:

  • När tätskiktet är varmt sker en snabb uttorkning av det vatten som vid riklig nederbörd kan tränga ned till tätskiktet. Bjälklagets översida kommer därför nästan alltid att vara torrt ( lågt ångtryck i värmeisoleringen ). Således finns ingen risk för rotnedträngning som kan skada tätskikt och dräneringsskikt.
  • Hög temperatur som ger låg fukthalt i betongbjälklaget.
  • Jämn temperatur som ger ett minimum av rörelser i betongbjälklaget och tätskikt.
  • Kondensvattenbildning uppkommer ej. ( Vid utförande enligt figur .)
  • Lägre uppvärmningskostnader.

Värmeisolering under bjälklaget skall ej utföras då effekten därigenom blir den motsatta med kalla och fuktiga betongbjälklag som följd.

 

Krypgrundiso4.jpg - information / monteringsanvisning

Mängder av krypgrunder är felbyggda. Moderna kryp-grunder ventilerade med uteluft via ventilations -öppningar i grundmurarna har förorsakat många så kallade sjuka hus.

De flesta krypgrunder i Sverige är uteluftventilerade och riskerar fuktskador pga. nedkylning vintertid. Detta leder ofta till extremt höga fukthalter i kryprumsluften sommartid och stor risk för allvarliga fukt- och mögelskador.

En enkel lösning för att uppnå en fuktsäker kryp-grund är att hålla temperaturen i kryputrymmet så hög att fukthalten i kryprumsluften ej blir högre än 75-80 %. Detta kräver att krypgrunden utförs som varm-grund och att möjlighet till uttorkning ges. Kryprummets grundmurar och mark värmeisoleras så att kondens-bildning undviks samtidigt som värmeförlusterna minimeras. Temperaturen höjs genom att värmeisoleringen i bjälklaget anpassas. Alternativt undertrycksventileras kryprummet med utgående inomhusluft. ISODRÄN-skivan fungerar här på samma sätt som beskrivits i källarvägg respektive golv på mark.

Särskilda lager av singel eller makadam för dränering behövs ej. Den varma luften i krypgrunden tillsammans med ISODRÄN-skivan garanterar att fukthalten i luft och konstruktioner blir så låg att fuktskador ej uppkommer. Fritidshus och hus på radonmark skall alltid utföras med plastfolie ovanpå ISODRÄN-skivan.

Aktuellt urval